Prof. Dr. Lale Gönenir Erbay

Randevu Hattı

0530 977 42 64

Bize Yazın

info@laleerbay.com

Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Özgeçmiş ve Eserler Listesi

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

Adı Soyadı: Lale Gönenir Erbay

Ünvanı: Prof. Dr.

Doğum Yeri ve Tarihi: Mersin 1976

E-posta: laleerbay.le@gmail.com

 

 

Eğitim:

 

Lisans: Tıp Fakültesi/Fırat Üniversitesi/2001

Tıpta Uzmanlık: Psikiyatri/İnönü Üniversitesi/2012

 

Görevler:

 

Dr.Arş.Gör.                        İnönü Üniversitesi Psikiyatri AD                     2007-2012

Uzman Dr                           Malatya devlet hastanesi                                 2012-2014

Uzman Dr                           İnönü Üniversitesi Psikiyatri AD                     2014-2015

Dr Öğretim Üyesi           İnönü Üniversitesi Psikiyatri AD                      2015-2018

Doç. Dr.                               İnönü Üniversitesi Psikiyatri AD                     2018-2023

Prof. Dr.                              İnönü Üniversitesi Psikiyatri AD                     2023-

 

Uzmanlık tezi

 

Tez başlığı: Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında nörosteroid düzeyleri

Tez danışmanı: Şükrü Kartalcı                          

Yapıldığı Yıl: 2011

Üniversite: İnönü Üniversitesi           

 

Yönetilen Tezler

 

SERKAN KALKAN (Tıpta Uzmanlık) Periton diyalizi hastalarındaki psikiyatrik bozuklukların serum pro-ntbnp, kan basıncı, yaşam ve uyku kalitesi üzerine etkisi (İnönü Üniversitesi/2016)

 

LARA UTKU İNCE (Tıpta Uzmanlık) Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında plazma allopregnanolon düzeylerinin incelenmesi (İnönü Üniversitesi/2017)

 

MUSTAFA AKAN (Tıpta Uzmanlık) Gonadotropinler ve gonadal hormonların intihar davranışı üzerine etkileri (İnönü Üniversitesi/2020)

 

PELİN BOZKURT GÜNENDİ  (Tıpta Uzmanlık) Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dürtüsellik ve emosyon regülasyonunun obezite hastalarında bariatrik cerrahi başarısı üzerine etkilerinin incelenmesi (İnönü Üniversitesi/2020)

NESİBE ERGÜTEKİN  (Tıpta Uzmanlık) Bir Üniversite Hastanesi Adli Psikiyatri Polikliniğinde

Değerlendirilen Adli Olguların ve Raporların Retrospektif Olarak İncelenmesi (İnönü Üniversitesi/2022)

 

BURCU KILIÇGEDİĞİ (Tıpta Uzmanlık) Transkraniyel Manyetik Stimülasyonun Depresyon, Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete Bozukluğu Hastalarında Dikkat Ve Sürdürülebilirliği Üzerine Etkinliği                (İnönü Üniversitesi/2023)

 

Yürütülen projeler:

 

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK HASTALARINDA PLAZMA ALLOPREGNANOLON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (2016/47)      (yönetici) (İnönü Üniversitesi BAP Birimi) (T. Uzmanlık)  

 

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK HASTALARINDA PLAZMA SİTOKİN DÜZEYLERİNİN (IL-2, IL4, IL- 6, IL10, IL1ß, TNF-, IFN- İNCELENMESİ         (2016/42) (yönetici)  (İnönü Üniversitesi BAP Birimi) (N. Araştırma)      

 

RAMAZAN AYINDA UZUN SÜRELİ GÜNLÜK ORUÇ TUTMA GHRELİN LEPTİN NÖROPEPTİDY VE GROWTH HORMON DÜZEYLERİ İLE KİŞİLER ARASI İLİŞKİ BOYUTLARINDAKİ DEĞİŞİMLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (2021/2106) (yönetici) (İnönü Üniversitesi BAP Birimi) (N. Araştırma)

 

BULUT TABANLI BEYİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜ SEGMENTASYONU VE PARSELLASYON SİSTEMİ KULLANILARAK TEDAVİYE DİRENÇLİ ŞİZOFRENİ VE TEDAVİYE YANIT VEREN ŞİZOFRENİ HASTALARININ NÖROANATOMİK KARŞILAŞTIRMASI: BİR MRICLOUD ÇALIŞMASI (2020/2034) (yönetici) (İnönü Üniversitesi BAP Birimi) (T. Uzmanlık)

 

GONADOTROPİNLER VE GONADAL HORMONLARIN İNTİHAR DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİLERİ (2019/1921) (yönetici) (İnönü Üniversitesi BAP Birimi)  (N. Araştırma)

 

VAJİNİSMUS HASTALARINDA İNSULAR KORTEXDE MR SPEKTROSKOPİ İLE BEYİN METABOLİTLERİNİN İNCELENMESİ (2019/1855) (araştırmacı) (İnönü Üniversitesi BAP Birimi) (N. Araştırma)

 

DEPRESYON ZEMİNİNDE GELİŞEN İNTİHAR OLGULARINDA BEYİN DOKUSUNDA BDNFNGF TRKA TRKB VGLUT1 VE GLUA1 GEN ÜRÜNLERİNİN GENETİK AÇIDAN İNCELENMESİ (2018/1363)            (araştırmacı)                (İnönü Üniversitesi BAP Birimi) (N. Araştırma)

 

VAJİNİSMUS HASTALARINDA HİPOKAMPUS VE AMİGDALANIN MR GÖRÜNTÜLEME İLE HACİM DEĞİŞİKLİKLERİ VE MR SPEKTROSKOPİ İLE GABA GULUTAMAT VE BEYİN KAN AKIMI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2018/994)  (araştırmacı) (İnönü Üniversitesi BAP Birimi) (N. Araştırma)

 

DEPRESYON HASTALARINDA TRANSKRANİAL MANYETİK SİTİMÜLASYONUN MR SPEKTROSKOPİ İLE GABA GULUTAMAT VE BEYİN KAN AKIMI ÜZERİNE ETKİSİNİN

DEĞERLENDİRİLMESİ (2018/921)  (araştırmacı) (İnönü Üniversitesi BAP Birimi) (Uzmanlık tezi)

 

 

Bilimsel ve Mesleki Bilirkişilik

 

Malatya 2. Tüketici Mahkemesi: Dava konusu olayda taraflarının sorumluluğunu gerektirir ihma ve hata bulunup bulunmadığı (22/08/2019)

Malatya 2. İş Mahkemesi: Zarar tespiti (06/06/2022)

 

Mesleki/Bilimsel Kuruluşlara Üyelik

 

Türkiye psikiyatri derneği       2008

Ankara Tabib Odası.                2024

 

 

Verdiği Konferans ve Seminerler

 

Obezitenin Bilişsel Davranışçı Terapisi        43. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ / ANTALYA

 

İntihar ve Cinayetin Psikoanalizi      UTAK 2021/AZERBAYCAN

 

Beyinde Bağlanma    53. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ / 2017

 

Microbiota and Other Psychiatric Disorders            9. ULUSLARARASI PSİKOFARMAKOLOJİ KONGRESİ VE 5. ULUSLARARASI ÇOCUK VE ERGEN PSİKOFARMAKOLOJİSİ SEMPOZYUMU/ 2017

 

Sağlıklı beyinde nörosteroidlerin koruyucu işlevi  52. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ/ 2016

 

Emosyonların nörobiyolojisi 52. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ/ 2016

 

Terapi beyinde ne yapar         9. PSİKOTERAPİLER YAZ OKULU/ 2017

 

Yeme ile ilişkili sorunlar, yeme bozukluklarının tanımları 7. PSİKOTERAPİLER YAZ OKULU/ 2015

 

Verdiği Dersler

 

Stres ve Korunma      

Biyopsikososyal Tıp  

Obsesif kompulsif bozukluk ve ilişkili hastalıklar

Literatür tarama ve okuma  

Olgu Tartışması          

Rapor Hastası Değerlendirme, Rapor Yazma

Yatan Hasta Değerlendirme-İzleme              

Psikiyatrik Muayene ve Formülasyon          

Kanser Hastalarında Psikiyatrik Tanı ve Tedavi İlkeleri      

Gebelik, Psikiyatrik Komorbidite ve Psikotrop İlaç Kullanımı

Nörolojik Hastalıklarda Psikiyatrik morbidite ve Tedavi Yaklaşımı

Dahili Tıpta Psikiyatrik Sorunlar, Hastanın Psikometrik Değerlendirilmesi ve Tedavi İlkeleri

Cerrahi Hastalarının Psikolojik ve Psikometrik Değerlendirilmesi, Sık Görülen Psikiyatrik Sorunlar ve Psikotrop İlaç Seçimi              

Kötü Haberi Verme   

Yeme Bozuklukları    

Organik Beyin Sendromu, Deliryum             

Gözlemci, Sorgulayıcı, Araştırıcı Olabilme              

Psikiyatrik Semiyoloji

Adli Psikiyatri

               

Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Nörosteroid Düzeyleri, 6. Ulusal Anksiyete Kongresi, KIBRIS, 2011

 

Changes in serum NT- Probnp, Blood Pressure Levels in Peritoneal Dialysis Patients with Anxiety or Depression; 13 th Eoro PD Congress Dublin; İRLANDA/DUBLİN; 2017

 

Fatma Kartal Sarıoğlu, Lale Gönenir Erbay, Rıfat Karlıdağ; Sociodemographic And Clinical Characteristics Of Inpatient İn Consultation- Liaison Unit İn A University Hospital; 9th International Congress Onpsychopharmacology 5th Internationalsymposium On Child And Adolescentpsychopharmacology; Antalya; 2017

 

Özlem Özcan, Lale Gönenir Erbay, Arzu Çalışkan Demir, Dilşad Yıldız Miniksar; Adult Separation Anxiety Disorder And The Childhood Separation Anxiety Disorder İn Parents Of Children With Separation Anxiety Disorder; 8th International Congress On Psychopharmacology 4rd International Symposium On Child And Adolescent Psychopharmacology; Antalya; 2016

 

Şükrü Kartalcı, Lale Gönenir Erbay, Esra Porgalı Zayman, Onder Otlu, Aysun Bay Karabulut; Il 4 Tgf Nf BAnd Mpo Levels Patients With Treatment Resistant Schizophrenia; 8th International Congress On Psychopharmacology 4rd International Symposium On Child And Adolescent Psychopharmacology; Antalya; 2016

 

Şükrü Kartalcı, İsmail Okan Yıldırım, Esra Porgalı Zayman, Serdal Özdemir, Lale Gönenir Erbay; Pituitary Volume İn Patients With Postraumatic Stress Disorder; 8th International Congress On Psychopharmacology 4rd International Symposium On Child And Adolescent Psychopharmacology; Antalya; 2016

 

Engin Burak Selçuk, Lale Gönenir Erbay, Özlem Özcan, Şükrü Kartalcı, Kadir Batcıoğlu; Testosterone Level Of Children With The Diagnosis Of Developmenta Stuttering; 7th International Congress On Psychopharmacology 3rd International Symposium On Child And Adolescent Psychopharmacology; Antalya; 2015

 

Lale Gönenir Erbay, Şükrü Kartalcı, Özlem Özcan, Arzu Çalışkan Demir, Ayşe Burçin Uyumlu, Meryem Kütük; Testosterone And Dhea S Levels With Chronic Tic Disorder İn Children; 7th International Congress On Psychopharmacology 3rd International Symposium On Child And Adolescent Psychopharmacology; Antalya; 2015

                                                                                                             

Lale Gönenir Erbay, Özlem Özel Özcan, Şükrü Kartalcı, Tuğba Yüksel, Meryem Özlem Kütük                Neurosteroid Levels İn The Pediatric Obsessive Compulsive Disorder Patients; 7th International Congress On Psychopharmacology 3rd International Symposium On Child And Adolescent Psychopharmacology; Antalya; 2015

 

Mustafa Akan, Lale Gönenir Erbay, Sibel Altınayar, Süheyla Ünal; Uzun Süreli Ssrı Ve Snrı Kullanımı-Parkinson Hastalığı İlişkisi:Retrospektif Bir Çalışma; 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi; Bursa; 2017

 

Özgü Topaktaş, Lale Gönenir Erbay; Morbid Obezite Hastalarının Eşlerinde Cinsel İşlevler; 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi; Bursa; 2017

                                                                                                             

Pelin Bozkurt, Lale Gönenir Erbay, Esra Porgalı Zayman; Bariatrik Cerrahiye Başvuran Morbid Obezite Hastalarının Kişilik Özellikleri; 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi; Bursa; 2017

                                                                                                             

Pelin Bozkurt, Lale Gönenir Erbay; Bariatrik Cerrahi Adayı Morbid Obezite Hastalarında Anormal Yeme Tutumu Ve Dürtüsellik Düzeyinin İncelenmesi; 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi; Bursa; 2017

 

Mustafa Özlü, Lale Gönenir Erbay,Ş İbrahim ahin, Rıfat Karlıdağ; Morbid Obez Kadın Hastalarda Cinsel İşlev Bozukluğunun Araştırılması; 52. ulusal psikiyatri kongresi; Antalya; 2016

 

Mahmut Akyüz, Lale Gönenir Erbay, İbrahim Şahin, Rıfat Karlıdağ; Morbid Obez Hastalarda Yaşam Doyumu Benlik Saygısı Ve Beden Algısının Değerlendirilmesi; 52. ulusal psikiyatri kongresi; Antalya; 2016

 

Lale Gönenir Erbay, Yusuf Aydın, Bahar Yeşil, Rıfat Karlıdağ; Kadın Hastada Biperiden ve Akut Üriner Retansiyon Bir Olgu Sunumu; 20. Ergen Günleri; Malatya; 2015

 

Lale Gönenir Erbay, Bülent Yaprak, Rıfat Karlıdağ, Sedat Çetin, İbrahim Şahin; Morbid obezite hastalarında beden algısı ve benlik saygısının değerlendirilmesi; KLPP

Kongresi; Konya; 2015

 

Lale Gönenir Erbay, Sedat Çetin, İbrahim Şahin, Rıfat Karlıdağ; Morbid obezite cinsel işlevleri kadınlarda daha fazla mı etkiliyor             ; KLPP Kongresi; Konya; 2015

 

Lale Gönenir Erbay, Şükrü Kartalcı, Özlem Özcan, Tuğba Yüksel, Süheyla Ünal; Testosteron ve Kekemelik Bir Olgu Sunumu; 6. Ulusal Anksiyete Kongresi; Kıbrıs/Girne                                                    

Bilimsel Çalışmalardan Üretilmiş Makaleler

  

Lale Gönenir Erbay, Şükrü Kartalcı; Neurosteroid Levels in Patients with Obsessive Compulsive Disorder; Psychiatry Investigation; 12;538-544;  2015

 

Mustafa Akan, Nusret Ayaz, Mehmet Çağatay Taşkapan, Nilüfer Bulut, Lale Gönenir Erbay; The Relationship Between Suicide Attempt and Gonadotropins, Gonadal Hormones, and Cortisol in Females; Alpha Psychiatry; 22(5); 230-236; 2021

 

Lara Utku İnce, Lale Gönenir Erbay; Plasma allopregnanolone levels in drug-free, comorbidity-free obsessive-compulsive disorder; Anatolian Journal of Psychiatry; 19(5); 435-442; 2018

 

Lale Gönenir Erbay, Rıfat Karlıdağ, Mücahit Oruç, Yılmaz Çiğremiş, Osman Celbiş; Assocıation of Bdnf / Trkb And Ngf / Trka Levels in Postmortem Braın With Major Depression and Suicide; Psychiatria Danubina; 33; 491- 498; 2021

 

Şükrü Kartalcı, Lale Gönenir Erbay, Özlem Özel Özcan, Tuğba Yüksel, Süheyla Ünal; Stuttering after testosterone administration a case report; Anatolian Journal of Psychiatry; 13; 82-84; 2012

 

Tongabay Cumurcu, Ferhat Dorak, Birgül Elbozan Cumurcu, Lale Gönenir Erbay, Ozsoy Ercan; Is There Any Relation Between Pseudoexfoliation Syndrome and Alzheimer s Type Dementia; Seminars in Ophthalmology;28(4); 224-229; 2013

 

Engin Burak Selçuk, Lale Gönenir Erbay, Özlem Özel Özcan, Şükrü Kartalcı, Kadir Batcıoğlu; Testosterone levels of children with a diagnosis of developmental stuttering; Therapeutics and Clinical Risk Management;11; 793-798; 2015

 

Lale      Gönenir Erbay, Özlem Özel Özcan, Şükrü Kartalcı, Tuğba Yüksel, Özlem Kütük Meryem; No evidence of androgenic neurosteroid involvement in pediatric OCD; Journal of Obsessive- Compulsive and Related Disorders; 6; 97-100; 2015

 

Şükrü Kartalcı, Lale Gönenir Erbay, Esra Porgalı Zayman, Önder Otlu, Aysun Bay Karabulut, Gülşen Kartalcı; IL 4 TGF NF B and MPO levels in patients with treatment resistant schizophrenia; Türk Psikiyatri Dergisi; 27(3); 170-175; 2016

 

Lale Gönenir Erbay, Şükrü Kartalcı, Özlem Özel Özcan, Arzu Çalışkan Demir, Ayşe Burçin Uyumlu, Meryem Özlem Kütük; Testosterone and DHEA-S levels with chronic tic disorder in children                Journal of Obsessive- Compulsive and Related Disorders; 9; 73-76; 2016

 

Lara Utku, Lale Gönenir Erbay, Süheyla Ünal; Urinary retention in malepatient associated with aripiprazole; Medicine Science International Medical Journal; 5(4); 1040; 2016

 

Şükrü Kartalcı, Aysun Bay Karabulut, Lale Gönenir Erbay, Ceren Acar; Effects of Electroconvulsive Therapy on Some Inflammatory Factors in Patients With Treatment Resistant Schizophrenia; The Journal of ECT; 32(3); 174-179;2016

 

Lale Gönenir Erbay, İbrahim Şahin, Cüneyt Kayaalp, Rıfat Karlıdağ; Bulimia nervosa following bariatric surgery: a case report              Medicine Science International Medical Journal; 6(1); 114-116; 2017

 

Lale Gönenir Erbay, Nursel Aktı, Mehmet Çağatay Taşkapan, Lara Utku, Saim Yoloğlu, Hüsniye Gül Temelli, Süheyla Ünal              ; Serum IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF and IFN levels in drug-free, comorbidity-free obsessive- compulsive disorder patients; Anatolian Journal of Psychiatry; 19; 157-162; 2018

 

Lale Gönenir Erbay, Pelin Bozkurt; Abnormal eating attitudes and the level of impulsiveness in morbid obese patients who are candidates for bariatric surgery; Medicine Science International Medical Journal; 7(2); 249-251; 2018

 

Rukiye AY,         Lale Gonenir Erbay; Relationship between childhood trauma and suicide probability in obsessive-compulsive disorder; Psychiatry Research; 261; 132-136; 2018

 

Lale Gönenir Erbay, İsmail Reyhani, Süheyla Ünal, Cemal Özcan, Tuba Özgöçer, Cihat Uçar, Sedat Yıldız; Does Psychodrama Affect Perceived Stress, Anxiety- Depression Scores and Saliva Cortisol in Patients with Depression?       ; Psychiatry Investigation; 15(10); 970-975; 2018

 

Mehmet Fatih Erbay, Esra Porgalı Zayman, Lale Gönenir Erbay, Süheyla Ünal; Evaluation of Transcranial Magnetic Stimulation Efficiency in Major Depressive Disorder Patients:A Magnetic Resonance Spectroscopy Study; Psychiatry Investigation; 16(10); 745-750; 2019

 

Şükrü Kartalcı, Mehmet Fatih Erbay, Ayşegül Kahraman, Fatih Çandır, Lale Gönenir Erbay; Evaluation of CSF Flow Dynamics in Patients with Schizophrenia using Phase-contrast Cine MRI; Psychiatry Research; 304(2021); 117472; 2021

 

Engin Burak Selçuk, Arzu Çalışkan Demir, Lale Gönenir Erbay,  Özlem Özcan, Hüseyin Gürer, Yunus Emre Dönmez; Anxiety, depression and posttraumatic stress disorder symptoms in adolescents during the COVID\19 outbreak and associated factors; International Journal of Clinical Practice; 75(11); 1-7; 2021

 

Lale Gönenir Erbay, Mehmet Fatih Erbay, Suat Kamışlı, Sümeyye Demirbay, Süheyla Ünal; Refractory obsessive– compulsive disorder with symptoms regressing after thalamic infarction: A case report; Neurology Indıa; 70(1); 399-401; 2022

 

Akan Mustafa, Ünal Süheyla, Gönenir Erbay Lale, Taşkapan Mehmet Çağatay; The effect of Ramadan fasting on mental health and some hormonal levels in healthy males; Egypt J Neurol Psychiatry Neurosurg; 59(20); 2-9; 2023

 

Lale Gönenir Erbay, Şükrü Kartalcı; Depresyonda Bilişsel Davranışçı Terapi; Türkiye Klinikleri; Psikiyatri Özel Dergisi; 5(2); 97-102; 2012

 

Lale Gönenir Erbay, Yusuf Aydın, Bahar Yeşil, Rıfat Karlıdağ; Acute Urinary Retention Cuased by Biperiden in a Female Patient: A Case Report; Journal of Turgut Ozal Medical Center; 22(4); 267-268; 2015

 

Lale Gönenir Erbay, Serhat Şahin, Gülşen Öztaş, Şükrü Kartalcı; Remission of Obsessive-Compulsive Symptoms in Hypomanic Period in a Patient with Comorbid Bipolar Affective Disorder and Obsessive Compulsive Disorder: A Case Report; Journal of Turgut Ozal Medical Center; 23(1); 117; 2016

 

Lale Gönenir Erbay, Yüksel Seçkin; Yeme Bozuklukları; Güncel Gastroenteroloji; 4(20); 473-477; 2016

 

Lale Gönenir Erbay, Süheyla Ünal; Terapi Beyinde Ne Yapar?; Türkiye Klinikleri Çocuk Ve Ergenlerde Psikoterapiler Psikoterapötik Yaklaşımlar Özel Sayısı; 3(2); 163-168; 2017

 

Lale Gönenir Erbay, Mustafa Özlü, İbrahim Şahin, Bahri Evren, Cüneyt Kayaalp, Rıfat Karlıdağ; The effect of body mass index on the sexual functions of morbidly obese female patients; Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences; 30(4); 338-342; 2017

 

Lale Gönenir Erbay, Mahmut Akyüz, İbrahim Şahin, Bahri Evren, Cüneyt Kayaalp, Rıfat Karlıdag; Bariatrik Cerrahi Adayı Morbid Obezite Hastalarının Yaşam Doyumunun Beden Algısı ve Benlik Saygısı ile İlişkisi; Fırat Tıp Dergisi; 23(1); 1-5; 2018

 

Mustafa Akan, Lale Gönenir Erbay, Mehmet Fatih Erbay, Süheyla Ünal; Brain tumors andatypical psychiatric symptoms: two case presentations; Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences; 31(3); 326-328; 2018

 

Fatma Kartal sarioglu, Lale  Gonenir Erbay; Sociodemographic and clinical characteristics of patients admitted to the consultation- liaison psychiatry clinic in a university hospital; Medicine Science International Medical Journal; 7(4); 845-7; 2018

Lale Gönenir Erbay, Fatma Kartal Sarıoğlu, Cengiz Darılmaz; Psychotic             depression induced  by adalimumab in a patient with ankylosing spondylitis: A case report; Psychiatry and Behavioral Sciences; 8(4); 204-7; 2018

 

Lale Gönenir Erbay, Osman Celbiş, Mücahit Oruç, Rıfat Karlıdağ; Investigation using psychological autopsy method of completed suicide cases coming to the Council of Forensic Medicine; Malatya Regional Office; Turkish journal of forensic medicine; 34-1; 1-6; 2020

 

Mustafa Akan, Ayse   Akan, Yusuf Aydin, Yunus Emre Donmez, Lale Gonenir Erbay, Suheyla Unal; Evaluation of healthcare workers in terms of burnout and psychiatric symptoms during the COVID-19 pandemic; Medicine Science International Medical Journal; 10(4); 1-8; 2021

 

Nesihan Cansel, Ahmet         Unal, Saadet Ekici Onsoz, Mustafa Akan, Lale Gonenir Erbay, Sahide Nur Ipek Melez; Frequency and predictors of coronavirus anxiety in psychiatric patients and healthy people and its effect on treatment compliance during the pandemic; Medicine Science International Medical Journal; 10(4); 1433-40; 2021

 

Mustafa Akan, Suheyla           Unal, Sibel Altinayar, Lale Gonenir Erbay; Evaluation of patients with Parkinson’s disease in terms of psychiatric diseases and related clinical features; Annals of Medical Research; 29(7); 733-737; 2022

 

Yaprak Bülent, Şahin İbrahim, Evren Bahri, Keskin Lezzan, Gönenir Erbay Lale; Evaluation Of Morbid Obese Patients In Terms Of Sexual Dysfunctions: A Cross- Sectional Study; Acta Medica Alanya; 6(3); 271-277; 2022

 

Yazılan kitap bölümleri

 

Obezite Tanı ve Tedavi Klavuzu; Obezite Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi; BAYT; Bilimsel AraştırmalarBasın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti.; Ankara; 1; 77-79; 2018

 

Bariatrik Cerrahi Klavuzu; Bariyatrik Cerrahi Adayı Hastaların Psikiyatrik Değerlendirmesinde Temel İlkeler  BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti.; Ankara; 1; 37-43; 2018

 

Palliative Care; Psychologıcal Support In Pallıatıve Care; UNIT  Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti.; ANKARA; 1; 100-102; 2020

 

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel; Mikrobiyata ve Psikiyatrik Hastalıklar; mikrobiyata ve duygudurum bozuklukları; Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.); ANKARA; 1; 31-34; 2020

 

Türkiye klinikleri psikiyatri özel; mikrobiyata ve psikiyatrik hastalıklar; mikrobiyata ve organik beyin sendromları; Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.); ANKARA; 1; 35-40; 2020

 

Koruyucu Sağlık Rehberi; Sigara Ve Madde bağımlılığından Korunma; İnönü Üni Yayınevi; Malatya; 1; 10-11; 2019

 

Atıflar

 

Web of SCI ye göre yazarın makalelerine uluslararası dergilerden şu ana kadar 195 atıf yapılmıştır.

 

ALDIĞI EĞİTİM VE SERTİFİKALAR

 

DEPRESYON, ANKSİYETE BOZUKLUKLARI, TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU, PANİK BOZUKLUK, OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK, SOSYAL FOBİ VE SINAV KAYGISININ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİSİ

 

AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ

 

BAĞIMLILIĞA YAKLAŞIM EĞİTİMİ

 

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI HİPNOTERAPİ BAĞLAMINDA UYGULAMALI HİPNOMEDİTASYON EĞİTİMİ

 

KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ

 

YEME BOZUKLUKLARININ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİSİ

 

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU (TSSB) VE DİĞER RUHSAL BOZUKLUKLARDA EMDR

 

YAS TERAPİSİ

 

PSİKO-ONKOLOJİ (KANSER HASTALARINDA PSİKİYATRİK DESTEK VE TEDAVİ)

 

OBEİZTE CERRAHİSİ ÖNCESİ VE SONRASI PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME VE TAKİP

 

DİYABET HASTALARININ PSİKİYATRİK TEDAVİSİ

 

 

 

 

Yorumlar (0)

maltepe escort,maltepe escort bayan,maltepe escort kız,escort maltepe,maltepe sınırsız escort,maltepe türbanlı escort
Whatsapp Yaz!
Tıkla Ara!